Privacyverklaring

1. Inleiding

1.1 Deze verklaring is bedoeld om u te informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens door Contec B.V. (hierna: Contec). Contec verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van haar diensten en overeenkomsten aan/met leveranciers, wederverkopers van producten (hierna: resellers) en klanten, in het kader van uw bezoek aan de website www.filecap.com (hierna: de Website) en in het kader van marketing(waaronder nieuwsbrieven).

1.2 Contec is voor deze verwerkingen de ‘verwerkingsverantwoordelijke’ zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Contec is gevestigd aan Kopersteden 24-4 7547 TK Enschede. Contec is voor privacygerelateerde onderwerpen bereikbaar via het volgende e-mailadres: privacy@contec.nl.

2. Persoonsgegevens

2.1  Wij verwerken de volgende soorten persoonsgegevens:

- Naam en eventuele functie;

- Bedrijfsnaam van het bedrijf waar u werkt;

- Contactgegevens zoals uw e-mailadres en persoonlijke telefoonnummer;

- Marketingvoorkeuren (of u al dan niet de nieuwsbrief of andere direct marketing ontvangt of wenst te ontvangen);

- Betalingsgegevens en persoonsgegevens die u verstrekt in uw communicatie met ons. Als u ons ook persoonsgegevens van anderen verstrekt zonder dat wij dit vragen, bent u zelf verantwoordelijk om te beoordelen of dit is toegestaan;

- Surfgedrag op de Websites.

3. Doeleinden en grondslagen

3.1  Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

- Communicatie tussen u en Contec. Dit kan zowel betrekking hebben op een bestaande klantrelatie, als op communicatie voor geïnteresseerden in Contec of FileCap;

- Het uitvoeren van onze diensten. Hieronder wordt zowel verstaan gegevens voor contract- en klantbeheer, het uitvoeren van ondersteuningswerkzaamheden aan klanten en het aanvragen van licenties voor onze resellers of hun eindklanten;

- Contact houden met mogelijke toekomstige klanten en relaties;

- Het verzenden van nieuwsbrieven en andere communicatie voor commerciële doeleinden over onze producten en diensten en aanverwante producten en diensten;

- Analyse van het gebruik van de websites en de nieuwsbrieven, om de effectiviteit van onze communicatie te kunnen beoordelen.

3.2   Wij verwerken persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen:

- Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met u, als u als betrokkene partij bent bij deze overeenkomst;

- Op basis van een wettelijke verplichting, met name fiscale bewaarverplichtingen;

- Gerechtvaardigd belang van Contec;

- In bepaalde gevallen zullen wij uw toestemming nodig hebben om uw persoonsgegevens te mogen verwerken. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken.

4. Cookies

Voor ons cookiebeleid verwijzen we naar de speciaal daarvoor ingerichte pagina.

5. Bewaartermijnen

5.1  Contec zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de doeleinden vermeld in artikel 2.

5.2  Uw persoonsgegevens mogen langer bewaard worden voor zover dit noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals fiscale bewaartermijnen.

6. Ontvangers

Contec kan uw persoonsgegevens voor zover nodig doorgeven aan de volgende categorieën ontvangers:

- haar leveranciers indien dit noodzakelijk is voor het aanvragen van een licentie ten behoeve van een reseller of diens eindklant;

- direct marketing-bedrijven voor het verzorgen van onze direct marketing mailings;

- advertentienetwerken voor het tonen van advertenties op andere websites op basis van uw gebruik van de Website;

- Google in het kader van de Analytics-dienst zoals beschreven in het cookiebeleid.

7. Uw rechten

7.1 U heeft het recht ons te verzoeken om inzage tot en correctie, dataportabiliteit, verwijdering, afscherming van uw persoonsgegevens en om bezwaar te maken tegen de verwerking. U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Wij zullen u zo snel mogelijk informeren over het gevolg dat aan uw verzoek is of wordt gegeven. Bij verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing-doeleinden, heeft u een absoluut recht van bezwaar. Dat wil zeggen dat de direct-marketing altijd gestaakt wordt als u bezwaar maakt.

7.2 Voor zover de verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op toestemming, heeft u het recht deze toestemming te allen tijde in tetrekken. Dit heeft echter geen terugwerkende kracht. Intrekking van uw toestemming kan ertoe leiden dat Contec bepaalde diensten niet of niet meer volledig kan leveren.

8. Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd of aangevuld. Wij publiceren de meest recente versie van deze verklaring op de Website.

FileCap pijl naar boven gericht

Probeer 30 dagen gratis uit

Geheel kosteloos
Volledig vrijblijvend
Zonder beperkingen
Start gratis proefperiode